Type de document : research article

Auteur

گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

Résumé

Dans tous les essais critiques, qu’ils soient pour ou contre la crise de la littérature française contemporaine, la poésie contemporaine est quasiment ignorée. Et pourtant, le lyrisme critique peut être considéré comme un exemple de l’écriture d’intervention, qui remet en question toute conception esthétique, limitée et textualiste de la littérature. En s’appuyant sur les idées du poète et théoricien littéraire Jean-Michel Maulpoix, cet article cherche à énumérer certaines des caractéristiques les plus importantes du nouveau lyrisme, dont l’absence se fait sentir dans les programmes universitaires en Iran. Contrairement au romantisme, ce courant poétique, tout en évitant l’idéalisme, rompt avec l’expression des émotions individuelles du poète et cherche à établir un lien nouveau et critique avec la réalité quotidienne et le langage. Cette poésie engagée représente également une recherche consciente et inlassable dans la langue, le soi et le monde, en étant pleinement consciente de ses limites. C’est à la fois une invitation à la lenteur, à la sérénité, à la lecture, à l’ouverture et surtout à l’espoir dans un monde contemporain en proie à la turbulence. 

Mots clés

Sujets principaux

Titre d’article [Persian]

جایگاه شعر غنایی انتقادی در شعر معاصر فرانسه: نمونة ناقض بحران ادبیات

Auteur [Persian]

 • حسن زختاره

Département de langue et littéraure françaises, Faculté des sciences humaines, Université Bu-Ali Sina, Hamadn, Iran

Résumé [Persian]

تقریبا در تمامی جستارهای انتقادی‌ای که در دفاع یا نفی بحران ادبیات معاصر فرانسه به رشته تحریر درآمده‌اند نمی‌توان ردی از شعر معاصر فرانسه جست حال آنکه شعر غنایی انتقادی می‌تواند نمونه‌ای از نوشتار کنشگرا باشد که برداشت زیباشناختی، محدود و متن‌گرا از ادبیات را به چالش می‌کشد. نوشته پیش‌رو می‌کوشد تا با تکیه بر اندیشه‌های شاعر و نظریه‌پرداز ادبی، ژان-میشل مول‌پوآ، برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های شعر غنایی نو را جای آن در برنامه‌های درسی دانشگاهی در ایران خالی است برشمرد. برخلاف رمانتیسم، این جریان شعری می‌کوشد تا با پرهیز از آرمان‌گرایی و تمرکز بر بیان احساسات فردی شاعر پیوندی نو و انتقادی با واقعیت روزمره و زبان برقرار سازد و به سوی دیگری گام بردارد. این شعر متعهد هم جستجویی است آگاهانه و خستگی‌ناپذیر در زبان، خود و جهان، کاملا آشنا به محدودیت‌های خود، و هم دعوتی به کندی، آرامش، خوانش، گشایش و به‌ویژه امید در دنیای پرهیاهوی معاصر.

Mots clés [Persian]

 • "
 • شعرغنایی انتقادی"
 • ادبیات فرانسه"
 • شعرمعاصر"
 • : "
 • مول‌پوآ"

Titre d’article [English]

Critical lyricism in contemporary French poetry: a counterexample to the crisis of literature

Résumé [English]

Within all critical writings concerning contemporary French literature, both for and against, contemporary poetry is given but scant attention. Despite this, critical lyricism can be regarded as an exemplar of interventionist literature, one that challenges every aesthetic, restrictive, and text-focused conception of literature. This essay draws heavily upon the ideas of the poet and literary theorist Jean-Michel Maulpoix to identify some of the most crucial features of the contemporary lyricism that is regrettably absent from academic curriculums in Iran. In contrast to romanticism, this poetic movement avoids individualistic idealism by avoiding expression of their own emotions and instead seeks to form a new critical link between the language and everyday reality of the real world. This engaged form of poetry represents a conscientious and tireless exploration of language, self, and the world, while fully recognizing and respecting its limits. It is both an invitation to slowness, serenity, reading, and openness, and above all, a call for hope in a contemporary world of inescapable turbulence

Mots clés [English]

 • Critical lyricism
 • French literature
 • contemporary poetry
 • Maulpoix
Baudelaire, Ch. (2003), Le Spleen de Paris : Petits poèmes en prose. Paris, Le livre de poche.
Citton, Y. (2014), Pour une écologie de l’attention. Paris, Seuil.
Collot, M. (1997), « Lyrisme et matérialisme ». Pratiques : Linguistique, littérature, didactique, 93, pp. 31-49.
Collot, M. (1998), « Lyrisme et réalité ». Littérature, 110, pp. 38-48.
Colomb-Guillaume, Ch. (2010), « Jean-Michel Maulpoix : un nouveau lyrisme entre modernité et postmodernité ». Poezibao, pp. 1-12.
Gallarotti-Crivelli, M. (2006), « Entretien avec Antoine Emaz ». Nu(e), 33, pp. 9-24.
Labouret, D. (2018), Histoire de la littérature française des XXe et XXIe siècles. Paris, Armand Colin.
Fernández-Erquicia, I. (2019), « Le quotidien et la poésie française contemporaine ». Relief - Revue Électronique de Littérature Française, 13(1), pp. 105–116.
Mandoki, K. (2011), « L’Esthétique du quotidien ». Diogène, 233-234, pp. 196-210.
Maulpoix, J.-M. « La poésie française depuis 1950. Décanter, déchanter, … ». Consulté le 17 juin 2023. URL : http://www.maulpoix.net/decanter.html
—————— (2016), La Poésie a mauvais genre. Paris, José Corti.
—————— (2012), « La Poésie française depuis 1950. 1980 : Articuler. Un lyrisme critique ? ». Le Pan poétique des muses / Revue internationale de poésie entre théories et pratiques, n° 1. URL : http://www.pandesmuses.fr/article-la-poesie-102954628.html
—————— (2012), « Extraire la beauté du trivial », Conférence à l’Université Toulouse II – Le Mirail, à consulter sur https://www.canal-u.tv/chaines/ut2j/embed/63253.
—————— (2009), Pour un lyrisme critique. Paris, José Corti.
—————— (2005), Adieux au poème. Paris, José Corti.
—————— (2001), « Poésie & Université ». Consulté le 20 juin 2023. Url : http://www.maulpoix.net/universite.html
—————— (2002), Chutes de pluie fine. Paris, Mercure de France.
—————— (2000), Pour un lyrisme critique. Paris, José Corti.
—————— (1998), La Poésie comme l’amour. Paris, Mercure de France.
—————— (1996), La Poésie malgré tout. Paris, Mercure de France.
—————— (1989), La Voix d’orphée. Paris, José Corti.
—————— (1986), Ne cherchez plus mon cœur. Paris, P.O.L.
Siméon, J.-P. (2015), La Poésie sauvera le monde. Paris, Le Passeur.
Verlaine, P. (1962), Romances sans paroles. Paris, Gallimard.
Zokhtareh, H., M., Boyer-Weinmann (2022), « Etude du succès littéraire à l’ère médiatique contemporaine. Cas d’études : Elle et lui de Marc Levy ». Plume, 17(34),p p. 129-150.
Zokhtareh, H (2021), « Alexandre Gefen, L’Idée de la littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention. Paris, Corti, 2021, coll. Les Essais, 400 pages ». Questions de communication, 40(2), pp. 491-495.
—————— (2021), « Etude du déclinisme en littérature contemporaine française ». Revue des études de la langue française, 13(1), pp. 15-28.